• Ambulatorium rehabilitacji

Zaprasza wszystkich pacjentów posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na zabiegi rehabilitacyjne. Poza rzetelnie wykonanymi zabiegami uzyskacie Państwo porady, jak najlepiej zadbać o swoją codzienną kondycję, korzystając z właściwie dobranych ćwiczeń i sprzętu.
 

  • Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej

Świadczenie polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.
 

  • Oddział stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej

Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych.

 

  • Oddział stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej

Na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej usprawniani są chorzy ze wszystkich kategorii uszkodzeń układu nerwowego. Prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i układu nerwowego, którzy nie są w stanie korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych i wymagają całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja dostosowana jest indywidualnie dla każdego pacjenta.
Oddział przyjmuje pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym w oddziałach neurologicznych, chorób wewnętrznych, neurochirurgicznych np. po udarach, wylewach , wypadkach, w zaostrzeniu choroby neurologicznej. Skierowanie w tych przypadkach wydaje oddział szpitalny.
Na oddział rehabilitacji stacjonarnej może trafić także pacjent którego stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej, a kierowany jest przez lekarza specjalistę: neurologa ,neurochirurga lub rehabilitacji medycznej

 

  • Poradnia rehabilitacyjna

Zajmuje się rozpoznawaniem, diagnostyką, leczeniem oraz rehabilitacją wrodzonych i nabytych schorzeń występujących w obrębie narządu ruchu. Lekarz dobiera indywidualnie rodzaj zabiegów wskazany dla pacjenta.
Wizyta w poradni odbywa się na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu (POZ) i wymaga wcześniejszej rejestracji.
Rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego, lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W dniu rejestracji wyznacza się termin i przybliżoną godzinę realizacji świadczenia oraz umieszcza się go na liście osób oczekujących. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista może wydać skierowania na dodatkowe konsultacje, leczenie w innych Poradniach Specjalistycznych albo wystawić skierowanie do leczenia stacjonarnego Szpitala.

 

  • Poradnia neurologiczna

Służy pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. Oprócz wyznaczonych przez lekarza badań dodatkowych, uzyskacie Państwo porady, co należy robić by zadbać o swoje zdrowie. Lekarz specjalista poradni neurologicznej może rozpisać Państwu terapię rehabilitacyjną w ambulatorium, skierować do ośrodka dziennej rehabilitacji albo do oddziału stacjonarnej rehabilitacji.

Po skierowanie do poradni neurologicznej należy udać się do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, pod którego opieką znajduje się pacjent.
 

  • Zaklad opiekuńczo-leczniczy (ZOL)  

Jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Celem działalności ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych. Zakład opiekuńczo - leczniczy zapewnia opikę pielęgniarską przez całą dobę. 

Do zakładu kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, są  w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji,
a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. W procesie kwalifikacji niezbędna jest dokumentacja obejmująca skierowanie do zakładu opiekuńczo - leczniczego (skierowanie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz prowadzący ze szpitala). oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, skala Brathel. Ocena stanu zdrowia pacjenta w skali Barthel nie może przekroczyć 40 punktów. Do zakładu nie kwalifikują się pacjenci ze stwierdzoną chorobą nowotworową, pacjenci z poważnymi zaburzeniami psychicznymi oraz pacjenci, których ocena stanu zdrowia w skali Barthel przekracza 40 punktów.  

Na podstawie przepisu prawa oraz umowy NFZ pobyt na tym oddziale jest częściowo współfinansowany ze środków NFZ, a w części dotyczącej zakwaterowania tj. wyżywienia, noclegu odpłatny dla pacjenta. 

  

We wszystkich komórkach medycznych Centrum Rehabilitacji, realizowane są świadczenia odpłatne.