Pacjent ma prawo wyboru dowolnej poradni specjalistycznej (takiej specjalizacji, do jakiej ma skierowanie), spośród tych, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę. Skierowanie uprawnia jednak do zapisania się do tylko jednej przychodni.

W Polsce nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że to pacjent wybiera placówkę, w której chce się leczyć. Może się ona zatem znajdować poza miejscowością, w której mieszka.

 

 

 • Na wczesną rehabilitację neurologiczną kwalifikują się pacjenci z zaburzeniami funkcji mózgu, rdzenia kręgowego oraz nerwów obwodowych zgodnie z podziałem na jednorodne grupy pacjentów (JGP).
 • Kwalifikacja opiera się na koniecznym, właściwym rozpoznaniu objawowym, popartym rozpoznaniem przyczynowym głównego procesu chorobowego. Wskazane jest zawarcie w/w rozpoznań na skierowaniu z odpowiednim ICD10 (Zakresy nr ICD10 przedstawiamy poniżej) .
 • Kwalifikacja do leczenia w Oddziale przeprowadzana jest przez Ordynatora w wyznaczonym uprzednio terminie - konieczna jest obecność pacjenta oraz pełna dokumentacja medyczna.  
 • W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się pacjenta (ciężki stan) wstępna kwalifikacja odbywa się telefonicznie - pomiędzy lekarzem prowadzącym a odrdynatorem Oddziału a ostateczna kwalifikacja odbywa się przed przyjęciem.Dla zaburzeń funkcji mózgu

ICD10 - możliwe rozpoznanie objawowe:

Dla zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego

ICD10 - możliwe rozpoznania objawowe:

Dla zaburzeń nerwów obwodowych

ICD10 - możliwe rozpoznania objawowe:

G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

G81.0 Wiotkie porażenie połowicze

G81.1 Kurczowe porażenie połowicze

G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone

G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych

G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych

G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone

G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe

G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe

G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone

G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych

G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej

G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej

G83.3  Porażenie jednej kończyny, nieokreślone

G83.8  Inne określone zespoły porażenne

I69.0  Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego

I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego

I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych

I69.3 Następstwa zawału mózgu

I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy

I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych

T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki

T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych

T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego

T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy

G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]

G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego

G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe

G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne

G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony

G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych

G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych

G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone

G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe

G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe

G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone

G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych

G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej

G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej

G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone

G83.4 Zespół ogona końskiego

G83.8 Inne określone zespoły porażenne

G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony

M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni

M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)

M62.4 Przykurcz mięśni

M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej

R25.2 Kurcz i spazm

T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej

T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki

T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej

T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej

T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej

T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej

T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej

T93.1 Następstwa złamania kości udowej

T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej

T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej

T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej

T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej

T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej

T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej

T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi

T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych

Oddziały lub kliniki

 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • chorób wewnętrznych

Poradnie specjalistyczne

 • rehabilitacyjna
 • neurologiczna
 • neurochirurgiczna
 • urazowo-ortopedyczna

 

 

1. Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy w przypadku wystąpienia chorób współistniejących,

2. Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy w przypadku braku chorób współistniejących.
 

1. Pacjenci stabilni krążeniowo i oddechowo z ustawionym leczeniem farmakologicznym, a w przypadku świeżych lub niedawnych zaburzeń krążenia po pełnej diagnostyce i z aktualną opinią kardiologa potwierdzającą stan stabilny. Przy napadowych i utrwalonych arytmiach konieczne ustalone leczenie przeciwzakrzepowe.

2. Pacjenci stabilni neurologicznie

 • chorzy, u których w kontrolnych badaniach OUN nie stwierdza się dynamicznych procesów uszkadzających lub zagrażających dalszym uszkodzeniom.

3. Pacjenci stabilni endokrynologicznie

 • chorzy z ustawionym leczeniem cukrzycy z ustabilizowaną glikemią
 • chorzy z ustalonym leczeniem chorób tarczycy z euthyreozą

4. Pacjenci stabilni psychiatrycznie

 • chorzy z ustalonym leczeniem zaburzeń psychiatrycznych związanych z epizodem po konsultacji psychiatrycznej

5. Pacjenci z odleżynami po zaopatrzeniu chirurgicznym z ustalonym leczeniem

6. Pacjenci z wyrównaną anemią i ustalonym leczeniem

7. Pacjenci po leczeniu choroby nowotworowej z opinią onkologa

8. Pacjenci po zakrzepowym zapaleniu żył z opinią specjalisty chorób naczyń i USG Doppler

9. Pacjenci po przebytych infekcjach z badaniami potwierdzającymi wyleczenie

10. Pacjenci ze stabilną gospodarką wodno-elektrolitową nie wymagających substytucji

 

 • nieprzytomnych
 • wyniszczonych nowotworowo i z rozsiewem nowotworowym
 • z niewydolnością oddechową
 • z niewydolnością krążenia IV st. NYHA
 • z ostrą i zaostrzoną psychozą
 • z anemią wymagającą przetaczania krwi
 • z zakrzepowym zapaleniem żył głębokich i zatorowością płucną
 • z chorobami zakaźnymi
 • z częstymi atakami padaczki
 • z ostrymi i podostrymi chorobami brzusznymi
 • którzy nie wyrażają zgody na rehabilitację